2007/Feb/11

การเลือกรับประทานอาหารเสริม

อาหารเสริมได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นเพราะทุกคนต้องการ
มีสุขภาพแข็งแรงในต่างประเทศอาหารเสริมกลาย เป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจำวันไปแล้วเนื่องจากคุณค่าที่ได้รับจากอาหารนั้น
ลดน้อยลงด้วยระบบการแปรรูปอาหารยิ่งขั้นตอนซับซ้อนมากเท่า
ไรคุณค่าของอาหารก็จะยิ่งหดหายไปมากเท่านั้นอาจมีข้อโต้แย้ง
ว่าคนเราไม่จำเป็นต้องรับประทานอาหารเสริมจำพวกวิตามินหรือ
เกลือแร่หากรับประทานอาหารถูกต้องครบห้าหมู่จะทำให้เราได้รับ
วิตามินและเกลือแร่ที่จำเป็นต่อสุขภาพ ครบถ้วนนอกจากนี้ถ้ารับ
ประทานวิตามินหรือเกลือแร่มากเกินไปจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
และสิ้นเปลืองเงินทองโดยใช่เหตุการรักษาความสมดุลทางชีวเคม
ีที่ช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพดีจำเป็นต้องอาศัยแนวปฏิบัติที่ครบวงจร
ได้แก่อาหารระดับของสารอาหารที่เพียงพอ การออกกำลังกาย
การกำจัดสารพิษในร่างกาย การนอนหลับ การพักผ่อน เทคนิคการ
กำจัดความเครียด และการฝึกผ่อนคลาย การปฏิบัติตามแนวเหล่าน
ี้ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดจะช่วยในสุขภาพดี เราน่าจะได้รับวิตามินและ
เกลือแร่อย่างเพียงพอจากอาหารที่เรารับประทานอยู่เป็นประจำแต่
ปัจจุบันเรากำลังรับประทานอาหารไขมันมากเกินไปและรับประทาน
อาหารที่มีเส้นใยน้อยอาหารเหล่านี้ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจ
โรคมะเร็ง โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงการขาดสารอาหาร
เช่น การขาดวิตามินเอและธาตุสังกะสีจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกัน
บกพร่องสารอาหารที่เราเรียกว่า เป็นสารแอนติออกซิแดนต์ได้แก่
วิตามินเอวิตามินซีและเบตาแคโรทีนเป็นสารอาหารที่มีบทบาท
สำคัญในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

อาหารที่ดีควรจะเป็นผลไม้และผักสด ข้างที่ยังไม่ผ่านการขัดสี
ผลิตภัณฑ์นมเนื้อสัตว์ในปริมาณที่พอเหมาะแต่ปัจจุบันเราไม่ได้รับ
ประทานอาหารแบบเดียวกับที่บรรพบุรุษของเราเคยรับประทาน
ด้วยเหตุนี้อาหารที่เปลี่ยนแปลงไปจึงทำให้ความต้องการสาร
อาหารของเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยอาหารจำพวกพืชผลจะถูกเก็บ
ก่อนที่จะสุกเองตามธรรมชาติทำให้สารอาหารต่าง ๆ ลดลง อาหาร
หลายชนิดมีการเจือปนสารอื่น ๆ มากมาย เช่น สารกันบูด สารเคมี
ตกค้าง การทำความสะอาดและกระบวนการผลิตเรากำลังเสี่ยงต่อ
การขาดสารอาหาร เสี่ยงต่อการเกิดโรคบางชนิด เช่น โรคอ้วน
โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคขาดสารไอโอดีน โรคปัญญาอ่อนในเด็ก
โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูงเป็นต้น ด้วยเหตุผลและ
โรคความดันโลหิตสูงเป็นต้นด้วยเหตุผลเหล่านี้จึงทำให้อาหาร
เสริมเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น

Comment

Comment:

Tweet